Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων

            

Αρχικοί χρόνοι ρημάτων της αρχαίας ελληνικής αττικής διαλέκτου

 1. γγέλλω, γγελλον, γγελ, γγειλα, γγελκα, γγέλκειν· γγέλλομαι, γγελλόμην, γγελομαι & γγελθήσομαι, γγειλάμην & γγέλθην, γγελμαι, γγέλμην
 2. γω, γον, ξω, (ξα &) γαγον (γάγ‑), χα & γήοχα, χειν & γηόχειν· γομαι, γόμην ξομαι & χθήσομαι, γαγόμην & χθην, γμαι, γμην
 3. αν, νουν, ανέσομαι & ανέσω, νεσα, νεκα, νέκειν· αἰνοῦμαι, νούμην, ανεθήσομαι, νέθην, νημαι, νήμην
 4. αρω, ρον, ρ, ρα, ρκα, ρκειν· αἴρομαι, ρόμην, ρομαι & ρθήσομαι, ράμην & ρθην, ρμαι, ρμην
 5. αρέω-, ρουν, αρήσω, ελον (λ-), ρηκα, ρήκειν· αἱροῦμαι, ρούμην, αρήσομαι & αρεθήσομαι, ελόμην & ρέθην, ρημαι, ρήμην [παθητικό του αρ είναι το λίσκομαι)
 6. ασθάνομαι, σθανόμην, ασθήσομαι, σθόμην, σθημαι, σθήμην
 7. ατιάομαι-μαι, τιώμην, ατιάσομαι, τιασάμην & τιάθην, τίαμαι, τιάμην
 8. κούω, κουον, κούσομαι, κουσα, κήκοα, κηκόειν· κούομαι, κουόμην, κουσθήσομαι, κουσάμην & κούσθην, κουσμαι, κούσμην
 9. λίσκομαι, λισκόμην, λώσομαι, ἑάλων & λων, ἑάλωκα & λωκα, λώκειν
 10. πτω, πτον, ψω, ψα· πτομαι, πτόμην, ψομαι & φθήσομαι, ψάμην & φθην, μμαι, μμην
 11. ρχω, ρχον, ρξω, ρξα, ρχα, ρχειν· ρχομαι, ρχόμην, ρξομαι & ρχθήσομαι, ρξάμην & ρχθην, ργμαι, ργμην
 12. βαίνω, βαινον, βήσομαι, βην, βέβηκα, βεβήκειν· βαίνομαι, βαινόμην, -, βάθην, βέβαμαι, -
 13. βάλλω, βαλλον, βαλ, βαλον, βέβληκα, βεβλήκειν· βάλλομαι, βαλλόμην, βαλομαι & βληθήσομαι, βαλόμην & βλήθην, βέβλημαι, βεβλήμην
 14. βιβάζω, βίβαζον, βιβ (=βιβάω), βίβασα· βιβάζομαι, βιβαζόμην, βιβμαι, βιβασάμην & βιβάσθην, βεβίβασμαι, βεβιβάσμην
 15. βούλομαι, βουλόμην & βουλόμην, βουλήσομαι & βουληθήσομαι, βουλήθην & βουλήθην, βεβούλημαι, βεβουλήμην
 16. γηράσκω, γήρασκον, γηράσω & γηράσομαι, γήρασα & γήραν, γεγήρακα, γεγηράκειν
 17. γίγνομαι, γιγνόμην, γενήσομαι, γενόμην, γέγονα & γεγένημαι, γεγόνειν & γεγενήμην
 18. γιγνώσκω, γίγνωσκον, γνώσομαι, γνων, γνωκα, γνώκειν· γιγνώσκομαι, γιγνωσκόμην, γνωσθήσομαι, γνώσθην, γνωσμαι, γνώσμην
 19. (δείδω), -, δείσομαι, δεισα, δέδοικα & δέδια, δεδοίκειν (& δεδίειν)
 20. δε, δει, δεήσει, δέησε
 21. διδράσκω, δίδρασκον, δράσομαι, δραν, δέδρακα, δεδράκειν
 22. δίδωμι, δίδουν, δώσω, δωκα, δέδωκα, δεδώκειν· δίδομαι, διδόμην, δώσομαι & δοθήσομαι, δόμην & δόθην, δέδομαι, δεδόμην
 23. δύναμαι, δυνάμην, δυνήσομαι & δυνηθήσομαι, δυνησάμην & δυνήθην, δεδύνημαι, δεδυνήμην
 24. δύω, δυον, δύσω, δυσα· δύομαι, δυόμην, δύσομαι, δυσάμην & δυν
 25. δοκέω-, δόκουν, δόξω & δοκήσω, δοξα & δόκησα, δεδόκηκα· δοκοῦμαι, δοκούμην, -, δόχθην & δοκήθην, δέδογμαι & δεδόκημαι. Δοκε, δόκει, δόξει, δοξε, δέδοκται, δέδοκτο
 26. δράω‑, δρων, δράσω, δρασα, δέδρακα, δεδράκειν
 27. ἐάω-, εων, άσω, εασα, εακα, εἰάκειν· ἐῶμαι, εἰώμην, ἐάσομαι, εἰάθην, εαμαι, εἰάμην
 28. γείρω, γειρον, γερ, γειρα, γήγερκα· γείρομαι, γειρόμην, -, γρόμην & γέρθην, γήγερμαι & γρήγορα
 29. θω (συνηθίζω), -, -, -, εωθα (πρκ. με σημασία ενστ.), εώθειν (υπρσ. με σημασία πρτ.)
 30. εμί, ν, σομαι, γενόμην, γέγονα & γεγένημαι, γεγόνειν & γεγενήμην
 31. εμι & ρχομαι, α & ειν, εμι, λθον, λήλυθα, ληλύθειν
 32. λαύνω, λαυνον, λ (-ς, -…) & λάσω, λασα, λήλακα, ληλάκειν· λαύνομαι, λαυνόμην, λάσομαι & λαθήσομαι, λασάμην & λάθην, λήλαμαι, ληλάμην.
 33. πομαι, επόμην, ψομαι, σπόμην, κολούθηκα, κολουθήκειν
 34. ρά-, ρων, ρασθήσομαι, ράσμην & ράσθην, ρασμαι, ράσμην
 35. ργάζομαι, εργαζόμην, ργάσομαι & ργασθήσομαι, εργασάμην & εργάσθην, εργασμαι, εργάσμην
 36. ρωτάω-, ρώτων, ρωτήσω & ρήσομαι, ρώτησα & ρόμην (ρ‑), ρώτηκα, ρωτήκειν· ρωτμαι, ρωτώμην, ρωτηθήσομαι, ρωτήθην, ρώτημαι, ρωτήμην
 37. σθίω, σθιον, δομαι, φαγον, δήδοκα, δηδόκειν· σθίομαι, σθιόμην, -, δεσάμην & δέσθην, δήδεσμαι, δηδέσμην
 38. εδω, ηδον, εδήσω, ηδησα, εδηκα, ηδήκειν
 39. χθαίρω, χθαιρον, χθαρ, χθηρα· χθαίρομαι, χθαιρόμην, χθαρομαι, χθηράμην
 40. χω, εχον, ξω & σχήσω, σχον (σχ‑), σχηκα, σχήκειν· χομαι, εχόμην, ξομαι & σχήσομαι (& σχεθήσομαι), σχόμην (& σχέθην), σχημαι, σχήμην
 41. ζήω-, ζων, βιώσομαι (& ζήσω & ζήσομαι), βίωσα & βίων (& ζησα), βεβίωκα (& ζηκα), βεβιώκειν
 42. γέομαι-ομαι, γούμην, γήσομαι, γησάμην & γήθην, γημαι, γήμην
 43. κω, κον, ξω, ξα
 44. θνσκω, θνησκον, θανομαι, θανον, τέθνηκα, τεθνήκην
 45. ημι, ην, σω, κα, εκα, εκειν· εμαι, ἱέμην, σομαι & θήσομαι, κάμην & εμην & εθην, εμαι, εμην
 46. κνέομαι-ομαι, κνούμην, ξομαι, κόμην, γμαι, γμην
 47. στημι, στην, στήσω, στησα, στήσας χω, στήσας εχον· σταμαι, στάμην, στήσομαι & σταθήσομαι, στησάμην & στην & στάθην, στηκα, στήκειν & εστήκειν
 48. σχω, σχον· σχομαι, σχόμην. (Οι υπόλοιποι χρόνοι όπως το χω)
 49. καλέω-, κάλουν, καλ (& καλέσω), κάλεσα, κέκληκα, κεκλήκειν· καλομαι, καλούμην, καλομαι (& καλέσομαι) & κληθήσομαι, καλεσάμην & κλήθην, κέκλημαι, κεκλήμην, κεκλήσομαι.
 50. κεμαι, κείμην, κείσομαι
 51. κόπτω, κοπτον, κόψω, κοψα, κέκοφα, κεκόφειν· κόπτομαι, κοπτόμην, κόψομαι & κοπήσομαι, κοψάμην & κόπην, κέκομμαι, κεκόμμην
 52. κτάομαι-μαι, κτώμην, κτήσομαι & κτηθήσομαι, κτησάμην & κτήθην, κέκτημαι, κεκτήμην, κεκτήσομαι
 53. κτείνω, κτεινον, κτεν, κτεινα & κτανον, κτονα, κτόνειν. Παθητικό: ποθνσκω
 54. λαγχάνω, λάγχανον, λήξομαι, λαχον, εληχα (& λέλοχα), ελήχειν (& λελόγχειν)· λαγχάνομαι, λαγχανόμην, -, λήχθην, εληγμαι, ελήγμην
 55. λαμβάνω, λάμβανον, λήψομαι, λαβον, εληφα, ελήφειν· λαμβάνομαι, λαμβανόμην, ληφθήσομαι, λαβόμην & λήφθην, ελημμαι, ελήμμην
 56. λανθάνω, λάνθανον, λήσω, λαθον, λέληθα, λελήθειν· λανθάνομαι, λανθανόμην, λήσομαι & λησθήσομαι, λαθόμην & λήσθην, λέλησμαι, λελήσμην
 57. λέγω, λεγον, λέξω & ρ, λεξα & επα & επον, ερηκα, ερήκειν· λέγομαι, λεγόμην, λέξομαι & λεχθήσομαι & ηθήσομαι, (λεξάμην &) λέχθην & ρρήθην & επόμην, ερημαι, ερήμην
 58. λείπω, λειπον, λείψω, λιπον, λέλοιπα, λελοίπειν· λείπομαι, λειπόμην, λείψομαι & λειφθήσομαι, λιπόμην & λείφθην, λέλειμμαι, λελείμμην
 59. μάχομαι, μαχόμην, μαχομαι, μαχεσάμην, μεμάχημαι, μεμαχήμην
 60. μένω, μενον, μεν, μεινα, μεμενηκα, μεμενήκειν
 61. μ(ε)ίγνυμι, μ(ε)ίγνυν, μ(ε)ίξω, μ(ε)ιξα· μ(ε)ίγνυμαι, μ(ε)ιγνύμην, μ(ε)ίξομαι & μ(ε)ιχθήσομαι & μιγήσομαι, μ(ε)ιξάμην & μ(ε)ίχθην & μίγην, μέμ(ε)ιγμαι.
 62. μιμνσκω, μίμνσκον, μνήσω, μνησα· μιμνσκομαι, μιμνσκόμην, μνήσομαι & μνησθήσομαι, μνησάμην & μνήσθην, μέμνημαι, μεμνήμην.
 63. οδα, δειν & δη, εσομαι & εδήσω, γνων, γνωκα, γνώκειν
 64. οομαι (& ομαι), όμην (& μην), οήσομαι, ήθην, -, -
 65. οχομαι, χόμην, οχήσομαι, -, (οχωκα & χηκα & χημαι & οχημαι), (οχώκειν & χήκειν & χήμην)
 66. λλυμι, λλυν, λ & λέσω, λεσα, λώλεκα, λωλέκειν· λλυμαι, λλύμην, λομαι, λόμην, λωλα, λώλειν
 67. μνυμι & μνύω, μνυν & μνυον, μομαι & μώσω, μοσα, μώμοκα, μωμόκειν· μνυμαι, -, -, μνύσθην & μόθην, μώμοσμαι, -
 68. ράω-, ἑώρων, ψομαι, εδον, ἑώρακα & ἑόρακα & πωπα, ωράκειν & πώπειν· ρμαι, ωρώμην, φθήσομαι, (ψάμην &) εδόμην & φθην, ἑώραμαι & μμαι, ωράμην & μμην
 69. ρμάω-, ρμων, ρμήσω, ρμησα, ρμηκα, ρμήκειν
 70. ρμέω-, ρμουν, ρμήσω, ρμησα, ρμηκα, ρμήκειν
 71. παρανομέω-, παρενόμουν, παρανομήσω, παρενόμησα, παρανενόμηκα, παρενενομήκειν· παρανομοῦμαι, παρενομούμην, -, παρενομήθην, παρανενόμημαι, παρενενομήμην.
 72. πάσχω, πασχον, πείσομαι, παθον, πέπονθα, πεπόνθειν
 73. πειράω-, πείρων, πειράσω, πείρασα, πεπείρακα, πεπειράκειν· πειρῶμαι, πειρώμην, πειράσομαι & πειραθήσομαι, πειρασάμην & πειράθην, πεπείραμαι, πεπειράμην
 74. πείθω, πειθον, πείσω, πεισα & πιθον, πέπεικα, -· πείθομαι, πειθόμην, πείσομαι & πεισθήσομαι, πιθόμην & πείσθην, πέπεισμαι & πέποιθα, -
 75. πέμπω, πεμπον, πέμψω, πεμψα, πέπομφα, πεπόμφην· πέμπομαι, πεμπόμην, πέμψομαι & πεμφθήσομαι, πεμψάμην & πέμφθην, πέπεμμαι, πεπέμμην
 76. πίπτω, πιπτον, πεσομαι, πεσον, πέπτωκα, πεπτώκειν
 77. πλέω, πλεον, πλεύσομαι & πλευσομαι, πλευσα, πέπλευκα, πεπλεύκειν· πλέομαι, πλεόμην, πλευσθήσομαι, πλεύσθην, πέπλευσμαι, πεπλεύσμην
 78. ποιέω-, ποίουν, ποιήσω, ποίησα, πεποίηκα, πεποιήκειν· ποιοῦμαι, ποιούμην, ποιήσομαι & ποιηθήσομαι, ποιησάμην & ποιήθην, πεποίημαι, πεποιήμην
 79. πράττω, πραττον, πράξω, πραξα, πέπραχα, πεπράχειν· πράττομαι, πραττόμην, πράξομαι & πραχθήσομαι, πραξάμην & πράχθην, πέπραγμαι, πεπράγμην
 80. πυνθάνομαι (πληροφορούμαι, εξετάζω, ζητώ να μάθω), πυνθανόμην, πεύσομαι & πευσομαι, πυθόμην, πέπυσμαι, πεπύσμην
 81. έω, ρρεον, εύσομαι & υήσομαι, ρρύην
 82. σβέννυμι & σβεννύω, σβένυν & σβέννυον, σβέσω, σβεσα, σβηκα· σβέννυμαι, σβεννύμην, σβήσομαι & σβεσθήσομαι, σβέσθην & σβην, σβεσμαι
 83. σημαίνω, σήμαινον, σημαν, σήμηνα, σεσήμαγκα· σημαίνομαι, σημαινόμην, σημανομαι & σημανθήσομαι, σημηνάμην & σημάνθην, σεσήμασμαι, σεσημάσμην
 84. σκεδάννυμι, σκεδάννυν & σκεδάννυον, σκεδ & σκεδάσω, σκέδασα· σκεδάννυμαι, σκεδαννύμην, σκεδασθήσομαι, σκεδασάμην & σκεδάσθην, σκέδασμαι, σκεδάσμην
 85. σκοπέω-, σκόπουν, σκοπήσω, σκόπησα· σκοποῦμαι, σκοπούμην, σκέψομαι, σκεψάμην & σκέφθην, σκεμμαι, σκέμμην
 86. σπένδω, σπενδον, σπείσω, σπεισα· σπένδομαι, σπενδόμην, σπείσομαι, σπεισάμην, σπεισμαι, σπείσμην
 87. συλλέγω, συνέλεγον, συλλέξω, συνέλεξα, συνείλοχα, συνειλόχειν· συλλέγομαι, συνελεγόμην, συλλέξομαι & συλλεχθήσομαι, συνελεξάμην & συνελέχθην & συνελέγην, συνείλεγμαι, συνειλέγμην
 88. τάσσω, τασσον, τάξω, ταξα, τέταχα, τετάχειν· τάσσομαι, τασσόμην, τάξομαι & ταχθήσομαι, ταξάμην & τάχθην, τέταγμαι, τετάγμην
 89. τελέω-, τέλουν, τελ, τέλεσα, τετέλεκα, τετελέκειν· τελοῦμαι, τελούμην, τελομαι & τελεσθήσομαι, τελεσάμην & τελέσθην, τετέλεσμαι, τετελέσμην
 90. τίθημι, τίθην, θήσω, θηκα, τέθηκα, τεθήκειν· τίθεμαι, τιθέμην, θήσομαι & τεθήσομαι, θέμην & τέθην, τέθημαι & κεμαι, τεθήμην & κείμην
 91. τρέπω, τρεπον, τρέψω, τρεψα & τραπον, τέτροφα & τέτραφα, τετρόφειν & τετράφειν· τρέπομαι, τρεπόμην, τρέψομαι & τρεφθήσομαι & τραπήσομαι, τρεψάμην & τραπόμην & τρέφθην & τράπην, τέτραμμαι, τετράμμην
 92. τρέχω & θέω, τρεχον, δραμομαι, δραμον, δεδράμηκα
 93. φαίνω, φαινον, φαν, φηνα, πέφαγκα, (πεφάγκειν)· φαίνομαι, φαινόμην, φανομαι & φανήσομαι & φανθήσομαι, φηνάμην & φάνην & φάνθην, πέφασμαι & πέφηνα, (πεφάσμην & πεφήνην)
 94. φέρω, φερον, οσω, νεγκον, νήνοχα, νηνόχειν· φέρομαι, φερόμην, οσομαι & νεχθήσομαι, (νεγκάμην &) νεγκόμην & νέχθην, νήνεγμαι, νηνέγμην
 95. φεύγω, φευγον, φεύξομαι & φευξομαι, φυγον, πέφευγα, πεφεύγειν
 96. φημί, φην, φήσω, φησα, ερηκα, ερήκειν
 97. φθάνω, φθανον, φθήσομαι & φθάσω, φθασα & φθην, φθακα, φθάκειν
 98. φθείρω, φθειρον, φθερ, φθειρα, φθαρκα, φθάρκειν· φθείρομαι, φθειρόμην, φθερομαι & φθαρήσομαι, φθάρην, φθαρμαι & φθορα, φθάρμην & φθόρειν
 99. φύω, φυον, φύσω, φυσα· φύομαι, φυόμην, φύσομαι, φυν, πέφυκα, πεφύκειν
100.      χρή, ()χρν, χρσται
101.      χρήομαι-μαι, χρώμην, χρήσομαι, χρησάμην & χρήσθην, κέχρημαι, κεχρήμην, κεχρήσομαι
102.      ψηφίζω, ψήφιζον, ψηφι, ψήφισα, ψήφικα, ψηφίκειν· ψηφίζομαι, ψηφιζόμην, ψηφιομαι & ψηφισθήσομαι, ψηφισάμην & ψηφίσθην, ψήφισμαι, ψηφίσμην
103.      νομαι, ωνούμην, νήσομαι & νηθήσομαι, πριάμην & ωνήθην, ἐώνημαι, ωνήμην


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου