Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Λυσίου, Κατὰ Ἀλκιβιάδου Α 10-12


 

·        Λυσίου, Κατ λκιβιάδου Α 10-12
      Ἀλκιβιάδης δ τόλμησεν ναβναι, οτε ενους ν τ πλήθει, οτε πρότερον ππεύσας, οτε νν πιστάμενος, οτε φ μν δοκιμασθείς, ς οκ ξεσόμενον τ πόλει δίκην παρ τν δικούντων λαμβάνειν. νθυμηθναι δ χρ τι, ε ξέσται τι ν τις βούληται ποιεν οδν φελος νόμους κεσθαι μς συλλέγεσθαι στρατηγος αρεσθαι. Θαυμάζω δέ, νδρες δικασταί, ε τις ξιο, ἐὰν μέν τις προσιόντων τν πολεμίων τς πρώτης τάξεως τεταγμένος τς δευτέρας γένηται, τούτου μν δειλίαν καταψηφίζεσθαι, ἐὰν δέ τις ν τος πλίταις τεταγμένος ν τος ππεσιν ναφαν, τούτ συγγνώμην χειν. Κα μν δή, νδρες δικασταί, γομαι δικάζειν μς ο μόνον τν ξαμαρτανόντων νεκα, λλ να κα τος λλους τν κοσμούντων σωφρονεστέρους ποιτε.
·        ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
      ἀναβναι = να ανέβει σε άλογο, να ιππεύσει, να καταταγεί στο ιππικό
τολμ
ναβαίνειν = έχω το θράσος να καταταγώ στο ιππικό
ε
νους τ πλήθει = ευνοϊκά διακείμενος προς τον λαό, φιλικά προσκείμενος προς τον λαό (τους δημοκρατικούς), τρέφω συμπάθεια προς τον λαό
πιστάμενος = γνωρίζει καλά (την τεχνική της ιππομαχίας), είναι εξασκημένος (να ιππεύει)
δίκην λαμβάνω παρά τινος = τιμωρώ κάποιον, επιβάλλω ποινή σε κάποιον  // δίκην δίδωμί τινι = τιμωρούμαι από κάποιον
νόμος κε
ται (ως παθητικό του «τίθημι νόμον») = έχει τεθεί νόμος, έχει οριστεί, έχει θεσπιστεί νόμος, υφίσταται νομικό πλαίσιο για κάτι
συλλέγομαι = συγκεντρώνομαι, συνέρχομαι· εδώ αναφέρεται στη συγκέντρωση πολιτών πριν την εκστρατεία, στην επιστράτευση
«καταψηφίζεσθαι τούτου δειλίαν» = να καταδικάζετε αυτόν για δειλία (η αιτιατική πτώση ανάγει το αδίκημα σε αιτία της καταδίκης)
Στα δικαστικά ρήματα (α
τιμαι, γράφομαι, δικάζω, διώκω, καταγιγνώσκω, καταψηφίζομαι, κατηγορ, κρίνω, τιμωρομαι) συνήθως η γενική είναι της αιτίας ή του εγκλήματος ή της ποινής και η αιτιατική το αντικείμενο.
ναφαίνομαι = εμφανίζομαι  //   «συγγνώμην χω (τιν)» = συγχωρώ
«Κα
μν δ» = ασφαλώς, και βέβαια
οι «
κοσμοντες», είναι οι πολίτες που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά, αυτοί που παρεκκλίνουν από τα επιτρεπτά όρια κοινωνικής συμπεριφοράς, ενώ οι «σωφρονέστεροι» είναι οι «καθώς πρέπει», οι πειθαρχημένοι, οι φρόνιμοι πολίτες.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.     Να μεταφράσετε το κείμενο.

2.     Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ρηματικούς τύπους του κειμένου :    ναβναι, λαμβάνειν , αρεσθαι , ξαμαρτανόντων.
   
  ΕΝΕΣΤ
 
 
 
 
ΠΑΡΤ
 
 
 
 
 
ΜΕΛ
 
 
 
 
ΑΟΡ
 
 
 
 
ΠΡΚ
 
 
 
 
  ΥΠΕΡΣ
 
 
 
 

   3. Να κλίνετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στον χρόνο και την έγκλιση που βρίσκονται: ξιο , ποιτε

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            4.Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: βούληται , ναφαν

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
  ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
  ΕΥΚΤΙΚΗ
  ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ονοματικούς τύπους στην πτώση που ζητείται

      ενους :γενική ενικού
 
     Δοκιμασθείς :δοτική πληθυντικού
 
     προσιόντων :δοτική πληθυντικού
 
     ἱππεσιν :δοτική ενικού
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου