Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Πλάτωνος Απολογία 38e -39b
                                                ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΑΠΟΛΟΓΙΑ  38e -39b
 
λλ οτε τότε ήθην δεν νεκα το κινδύνου πρξαι οδν νελεύθερον, οτε νν μοι μεταμέλει οτως πολογησαμέν, λλ πολ μλλον αρομαι δε πολογησάμενος τεθνάναι κείνως ζν.
οτε γρ ν δίκ οτ ν πολέμ οτ μ οτ λλον οδένα δε [39a ] τοτο μηχανσθαι, πως ποφεύξεται πν ποιν θάνατον. κα γρ ν τας μάχαις πολλάκις δλον γίγνεται τι τό γε ποθανεν ν τις κφύγοι κα πλα φες κα φ κετείαν τραπόμενος τν διωκόντων· κα λλαι μηχανα πολλαί εσιν ν κάστοις τος κινδύνοις στε διαφεύγειν θάνατον, άν τις τολμ πν ποιεν κα λέγειν. λλ μ ο τοτ χαλεπόν, νδρες, θάνατον κφυγεν, λλ πολ χαλεπώτερον πονηρίαν·
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
νελεύθερον : δουλοπρεπές // κάτι που δεν αρμόζει σε ελεύθερο άνθρωπο
μεταμέλει μοι τινός ή μεταμέλει μοι +αιτιολογική μτχ :μετανιώνω
δε[δεικτικό επίρρημα] : έτσι
μηχανμαι : μηχανεύομαι , επινοώ
κφεύγω : διαφεύγω // αποφεύγω
πλα φίημι : πετάω, παραδίδω τα όπλα
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Να μεταφραστεί το κείμενο.
2.     αρομαι, διαφεύγειν , ζν , ποφεύξεται ,  φες  ,  τεθνάναι : να αντικατασταθούν χρονικά στη φωνή που βρίσκονται.
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ       
ΑΟΡΙΣΤΟΣ                                            
ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ     
ΥΠΕΡ/ΚΟΣ                 
            3.    , αρομαι , κφύγοι , ποφεύξεται  : να αντικατασταθούν εγκλιτικά στον χρόνο που βρίσκονται.
      
                                                                                                                                                     


4. Να μεταφερθούν στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:
μοι               
φες                           
δίκῃ        
πν                    
τις
πολογησαμέν
τν διωκόντων
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου