Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95  

    Λυσίου, Κατ γοράτου, 93-95
      Ἐνθυμεσθε δ᾿, νδρες θηναοι, πως μ πάντων ργον σχετλιώτατον ργάσησθε. Ε γρ ποψηφιεσθε γοράτου τουτουί, ο μόνον τοτο διαπράττεσθε, λλ κα κείνων τν νδρν, ος μολογετε μν ενους εναι, μα τ ατ ψήφ ταύτ θάνατον καταψηφίζεσθε·
      ἀπολύοντες γρ τν ατιον ντα κείνοις το θανάτου οδν λλο γιγνώσκετε κείνους δικαίως π τούτου τεθνηκέναι. Κα οτως ν δεινότατα πάντων πάθοιεν, ε ος πέσκηπτον κενοι ς φίλοις οσι τιμωρεν πρ ατν, οτοι μόψηφοι κατ᾿ κείνων τν νδρν τος τριάκοντα γενήσονται. Μηδαμς, νδρες δικασταί, πρς θεν λυμπίων, μήτε τέχν μήτε μηχαν μηδεμι θάνατον κείνων τν νδρν καταψηφίσησθε, ο πολλ κγαθ μς ποιήσαντες δι᾿ ατ τατα π τν τριάκοντα κα γοράτου τουτου πέθανον.
       ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
     ἐνθυμομαι + εξαρτημένη πρόταση (τι, ς, ε, μ) = σκέφτομαι - παρατηρώ ότι, προσέχω μη
σχέτλιος, -α, -ον = άθλιος, ελεεινός
ποψηφίζομαί τινος = αθωώνω κάποιον με ψήφο
μολογ + ειδικό απαρέμφατο = παραδέχομαι ότι
καταψηφίζομαί τινός τι = καταδικάζω κάποιον σε κάτι
Το ρήμα «καταψηφίζομαι» είναι καταδικαστικό και συντάσσεται συνήθως ως εξής:
καταψηφίζομαί τινά τινος (αιτιατική προσώπου ως αντικείμενο + γενική πράγματος ως γενική της ποινής),
αλλά μπορεί να συνταχθεί και με αντιστροφή των πτώσεων, όπως στο κείμενο, ως εξής:
καταψηφίζομαί τινός τι (γενική προσώπου ως αντικείμενο + αιτιατική πράγματος ως αιτιατική της ποινής)
πολύομαί τινα = αθωώνω κάποιον
πάσχω + σύστοιχη αιτιατική (δεινά,
ξια, βίαια) = υφίσταμαι / παθαίνω κάτι
πάσχω τι
πό τινος = υφίσταμαι / παθαίνω κάτι από κάποιον
ε
πάσχω πό τινος = ευεργετούμαι από κάποιον (ενεργητικό: ε δρ / ποι τινα = ευεργετώ κάποιον)
κακ
ς πάσχω πό τινος = κακοποιούμαι από κάποιον (ενεργητικό: κακς ποι / δρ τινα = κακοποιώ / βλάπτω κάποιον)
πισκήπτω τιν + τελικό απαρέμφατο = αφήνω / δίνω σε κάποιον εντολή να
τιμωρ
τινα = τιμωρώ κάποιον για εκδίκηση, εκδικούμαι κάποιον
γίγνομαι
μόψηφός τινι κατά τινος = ρίχνω την ίδια ψήφο / αποφασίζω το ίδιο με κάποιον εναντίον κάποιου
τέχνη = το τέχνασμα
μηχαν = ο δόλος, η (ψεύτικη) δικαιολογία
καταψηφίζομαι θάνατόν τινος = αποφασίζω τον θάνατο κάποιου, καταδικάζω κάποιον σε θάνατο
ποι
καλ κγαθ = διαπράττω / κάνω πολλές και καλές ευεργεσίες
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
             1.      Να μεταφράσετε το κείμενο.
2.     Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ρηματικούς τύπους του κειμένου :    ποψηφιεσθε, διαπράττεσθε , τεθνηκέναι , πάθοιεν.
     ΕΝΕΣΤ
 
 
 
                                       
   ΠΑΡΤ
 
 
 
 
  ΜΕΛ
 
 
 
 
 ΑΟΡ
 
 
 
 
  ΠΡΚ
 
 
 
 
     ΥΠΕΡΣ

 

 

 

 
    3. Να κλίνετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στην προστακτική ενεστώτα και την οριστική μέλλοντα: καταψηφίσησθε, οσι

ΠΡΟΣΤ/ΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ
  ΠΡΟΣΤ/ΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ
  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση: ποψηφιεσθε , καταψηφίσησθε

     ΟΡΙΣΤΙΚΗ

     ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

     ΕΥΚΤΙΚΗ                    

     ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ονοματικούς τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού
     ενους :γενική ενικού
 
     οσι :δοτική πληθυντικού
 
     ος :δοτική πληθυντικού
 
     ὄντα :δοτική ενικού
 
     ἀνδρν
 
     μηχαν
 
     τατα

 
6. Να αναγνωρίσετε τις παρακάτω μετοχές του κειμένου και να τις αναλύσετε σε ισοδύναμες δευτερεύουσες προτάσεις :ς οσι , τν ντα .
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου