Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 2.3.11–13


 
·        Ξενοφντος, λληνικά, 2.3.11–13
       Ο δ τριάκοντα ρέθησαν μν πε τάχιστα τ μακρ τείχη κα τ περ τν Πειραι καθρέθη·
      αρεθέντες δ φ’ τε συγγράψαι νόμους, καθ’ οστινας πολιτεύσοιντο, τούτους μν ε μελλον συγγράφειν τε κα ποδεικνύναι, βουλν δ κα τς λλας ρχς κατέστησαν ς δόκει ατος. πειτα πρτον μν ος πάντες δεσαν ν τ δημοκρατί π συκοφαντίας ζντας κα τος καλος κγαθος βαρες ντας, συλλαμβάνοντες πγον θανάτου· κα τε βουλ δέως ατν κατεψηφίζετο ο τε λλοι σοι συνδεσαν αυτος μ ντες τοιοτοι οδν χθοντο. πε δ ρξαντο βουλεύεσθαι πως ν ξείη ατος τ πόλει χρσθαι πως βούλοιντο, κ τούτου πρτον μν πέμψαντες ες Λακεδαίμονα Ασχίνην τε κα ριστοτέλην πεισαν Λύσανδρον φρουρος σφίσι συμπρξαι λθεν, ως δ τος πονηρος κποδν ποιησάμενοι καταστήσαιντο τν πολιτείαν·
·        ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
       αρέω- = συλλαμβάνω (για έμψυχα), κυριεύω (για άψυχα)
(η παθητική σημασία του ρήματος αποδίδεται με το ρ.
λίσκομαι = συλλαμβάνομαι, κυριεύομαι)
α
ρέομαι –ομαι = α) με ενεργητική διάθεση σημαίνει εκλέγω, προτιμώ,
β) με παθητική διάθεση σημαίνει εκλέγομαι. Συντάσσεται με δύο αιτιατικές, η μία κατηγορούμενο της άλλης
καθαιρ
τινα / τι = καταβάλλω, καταλύω, καταργώ/ κατεδαφίζω
καθαιρο
μαι = καταβάλλομαι, καταργούμαι/ κατεδαφίζομαι      μέλλω = σκοπεύω, βραδύνω, διστάζω, αναβάλλω (Προσοχή στην ιδιαιτερότητα της σύνταξης του ρήματος, λόγω της αναφοράς του στο μέλλον: μέλλω + τελικό απαρέμφατο χρόνου μέλλοντα = σκέφτομαι / έχω κατά νου / ετοιμάζομαι / σχεδιάζω να)
ποδείκνυμι νόμον = δημοσιεύω νόμο 
      καθίστημι = τοποθετώ, στήνω, εγκαθιστώ, οργανώνω, τακτοποιώ
πάγω τιν θανάτου = οδηγώ κάποιον στο δικαστήριο για έγκλημα, του οποίου ποινή είναι ο θάνατος.
Το ρήμα
πάγω συντάσσεται με αιτιατική προσώπου και γενική της ποινή                    σύνοιδα + αυτοπαθής αντωνυμία + κατηγορηματική μετοχή σε ονομαστική (ή σπαν. σε δοτική):
σύνοιδα
μαυτ ν (ή μαυτ ντι) = έχω συνείδηση (του εαυτού μου) ότι είμαι.
Όταν το ρήμα «σύνοιδα» δεν έχει ως αντικείμενο αυτοπαθή αντωνυμία, αλλά όνομα ή άλλη αντωνυμία σε δοτική , τότε ακολουθεί η κατηγορηματική μετοχή σε πτώση δοτική.   
κποδν (επιρρ.) = μακριά
κποδν ποιομαί τινα = παραμερίζω, βγάζω από τη μέση, εξοντώνω κάποιον (το αντίθετο: «μποδν ποιομαί τινα»)
            ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.     Να μεταφράσετε το κείμενο.
2.     Να αντικαταστήσετε χρονικά τους ακόλουθους ρηματικούς τύπους : ποδεικνύναι  , καταστήσαιντο , πγον  συμπρξαι
    ΕΝΕΣΤ
 
 
 
 
    ΠΑΡΤ
 
 
 
 
    ΜΕΛ
 
 
 
 
    ΑΟΡ
 
 
 
 
    ΠΡΚ
 
 
 
 
    ΥΠΕΡΣ
 
 
 
 

3. Να κλίνετε τις ζητούμενες εγκλίσεις των ακόλουθων ρηματικών τύπων :

ἀποδεικνύναι : Οριστική Ενεστώτα στην ίδια φωνή

καταστήσαιντο : Προστακτική Ενεστώτα στην ίδια φωνή

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Να αντικαταστήσετε εγκλιτικά τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
καθρέθη (στον χρόνο που βρίσκεται) και κατέστησαν (στον αόριστο β’)
    ΟΡΙΣΤΙΚΗ  
    ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ          
     ΕΥΚΤΙΚΗ
    ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Να γράψετε τον ζητούμενο ρηματικό τύπο για τους εξής ρηματικούς τύπους του κειμένου :
    συγγράψαι :β’ενικό οριστικής παθητικού αορίστου β’
 
    ᾔδεσαν :απαρέμφατο ενεστώτα
 
    ζντας : γ’ενικό ευκτικής του ιδίου χρόνου
 
    κατεψηφίζετο :ονομαστική ενικού ουδετέρου μετοχής μέλλοντα
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου