Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Γλωσσομάθεια

 

                                                   Η ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ : Γλωσσομάθεια σημαίνει να γνωρίζει κάποιος καλά ,πέραν της δικής του μητρικής γλώσσας , μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  : Γνωρίζει καλά κάποιος μία ξένη γλώσσα σημαίνει να κατέχει σε βάθος το λεξιλόγιο, την ορθογραφία, τη γραμματική , το συντακτικό και τους ιδιωματισμούς της, να έχει τη σωστή προφορά και να τη χειρίζεται με άνεση και ευχέρεια.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Ø  Αποτελεί εφόδιο για την αγορά εργασίας, για την επαγγελματική αποκατάσταση σε διάφορους εργασιακούς τομείς ενώ αποτελεί  προϋπόθεση για επαγγέλματα όπως εκείνα του διπλωμάτη, του μεταφραστή, του διερμηνέα..
Ø  Είναι το «διαβατήριο» για τα ταξίδια στο εξωτερικό ( εργασιακού/ επαγγελματικού / ψυχαγωγικού…χαρακτήρα)
Ø  Είναι απαραίτητη για την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη ενός ατόμου, για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, για τις οικονομικές / εμπορικές συναλλαγές του, για την ενημέρωσή του για τη διεθνή οικονομική κατάσταση.
Ø  Είναι εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη , κυρίως για τη χώρα μας, που ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της.

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Ø  Είναι αναγκαία για την αρτιότερη κατάρτιση των νέων αλλά και των μεγαλυτέρων  σήμερα, για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, για τη δυνατότητα πρόσβασης στην ξένη βιβλιογραφία, για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις εξελίξεις της έρευνας, της επιστήμης, των τεχνολογιών, για τη συνεργασία τους με αλλόγλωσσους επιστήμονες, τη συμμετοχή τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια…
Ø  Αποτελεί εφόδιο για την πρόσβαση στα διεθνή Μ.Μ.Ε. / Διαδίκτυο, χρήση νέων τεχνολογιών…

Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Ø  Μέσω της γλωσσομάθειας ερχόμαστε σε στενή επαφή με άλλους λαούς, γνωρίζουμε τον πολιτισμό τους, την ιστορία τους, τις παραδόσεις τους , την τέχνη τους και τα σύγχρονα επιτεύγματά τους.
Ø  Μυούμαστε στον τρόπο σκέψης και έκφρασής τους.
Ø  Κατανοούμε την ψυχολογία και τη νοοτροπία τους, τον τρόπο ζωής τους.
Ø  Έτσι, συγκρίνοντας και αξιολογώντας , οδηγούμαστε στην αποδοχή των άλλων, στην άρση των ρατσιστικών αντιλήψεων, της ξενοφοβίας, του απομονωτισμού.
Ø  Η εκμάθηση ξένων γλωσσών καλλιεργεί πνευματικά τον άνθρωπο. Με τη μελέτη ξένων βιβλίων, με την αφομοίωση του λεξιλογικού πλούτου, ασκείται η μνήμη, η κρίση , η προσοχή. Και όσο καλύτερα  μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα , τόσο καλύτερα μαθαίνει και την ιδιαιτερότητα της δικής του γλώσσας. Γι αυτό και ο  Goethe είπε : «όποιος δεν ξέρει ξένες γλώσσες, δεν ξέρει τίποτα από τη δική του».
Ø  Η γλωσσομάθεια , τελικώς, μας ανοίγει «παράθυρα» στον κόσμο, ανοίγει «παράθυρα» όμως και στο νου και στην ψυχή μας. Γι αυτό είναι όχι μόνο αναγκαία αλλά και πολύτιμη.

ΚΑΙ  … Η ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ :
Παρά ταύτα όμως , ο υπερβάλλων ζήλος που επιδεικνύουμε σήμερα οι γονείς για την εκμάθηση ξένων γλωσσών από τα παιδιά μας , και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία , λόγω των σύγχρονων αναγκών και απαιτήσεων , μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας. Κι αυτό γιατί :
Ø  Ενδέχεται, λόγω του νεαρού της ηλικίας των παιδιών που οδηγούνται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, και της ελλιπούς γνώσης της μητρικής, να προκληθεί  γλωσσική σύγχυση και αποπροσανατολισμός.
Ø  Επίσης , υποβάθμιση της αξίας της μητρικής γλώσσας προς όφελος της ξένης.
Ø  Εισροή επιπλέον πολλών ξένων λέξεων, ξενομανία, υιοθέτηση ξένης κουλτούρας και προτύπων.
Ø  Και κατά συνέπεια, γλωσσική και πολιτιστική αλλοτρίωση από γλώσσες και κράτη πιο ισχυρά από το δικό μας.

Συμπερασματικά , για να αποβεί χρήσιμη και ωφέλιμη η γλωσσομάθεια , θα πρέπει να συνδυάζεται απαραιτήτως με την άριστη γνώση και χρήση της μητρικής μας γλώσσας.


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α’ ΚΕΙΜΕΝΟ :    Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ , «Ελληνική γλώσσα : Η συμβολή της σε βασικές έννοιες του ευρωπαϊκού    πολιτισμού»
Εορτάζουμε εφέτος το «ευρωπαϊκό έτος γλωσσών». Τιμούμε δηλ. ­ με διάφορες εκδηλώσεις (ομιλίες, συζητήσεις, μελέτες, αναφορές, εκτιμήσεις κ.λπ.) ­ τις γλώσσες που ομιλούνται στην Ευρώπη, τιμώντας στην πραγματικότητα τους λαούς που μιλούν αυτές τις γλώσσες και τον πολιτισμό αυτών των λαών, όπως δηλώνεται μέσα από τη γλώσσα τους ­ τα γραπτά κείμενά τους και την προφορική τους παράδοση. Γιατί η γλώσσα είναι το πιο εμφανές γνώρισμα της εθνικής ταυτότητας και φυσιογνωμίας ενός λαού και, μέσα από τα γραπτά κείμενα, το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα τού πολιτισμού ενός λαού, αυτό που ξεπερνάει τον χρόνο και τον χώρο.
Η Ενωμένη Ευρώπη, η οποία αποτελεί ένα κεφαλαιώδες πολιτικό γεγονός τού σύγχρονου κόσμου, είναι από τη φύση της θεσμός πολυεθνικός, άρα και πολυπολιτισμικός και, κατ' ανάγκην, πολυγλωσσικός. Αν η Ενωμένη Ευρώπη είναι όπως πιστεύεται, ένωση και συνεργασία εθνών της Ευρώπης που διατηρούν τη διαφορετικότητά τους και τις εθνικές τους επιλογές (στον πολιτισμό, στην παιδεία, στον τρόπο ζωής, στη νοοτροπία, στη θρησκευτική τους πίστη κ.λπ.), τότε είναι, εξ ορισμού, και χώρος συνάντησης περισσοτέρων γλωσσών, των γλωσσών που μιλούν οι λαοί οι οποίοι απαρτίζουν την Ενωμένη Ευρώπη.
Κύρια πρόκληση για τους πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης, η πιο χαρακτηριστική, η πιο πνευματική και ηθικά η πιο ανιδιοτελής, είναι η πρόκληση της πολυγλωσσίας : η πρόκληση, τα κίνητρα και η δημιουργία δυνατοτήτων να μάθουν οι πολίτες τής Ευρώπης περισσότερες γλώσσες, ώστε να γνωρίσουν, να καταλάβουν και να εκτιμήσουν βαθύτερα και ουσιαστικά, μαθαίνοντας τη γλώσσα τους, τον πολιτισμό, τη νοοτροπία και την ανθρώπινη διάσταση των λαών με τους οποίους ζουν μαζί, συνεργάζονται και συναποφασίζουν για ποικίλα θέματα.        
  Τέλος, η πρόκληση τής πολυγλωσσίας γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία σε ευρύτερη κλίμακα με την ευρύτερη συνάντηση των λαών που πραγματοποιείται στα χρόνια μας, με την περίφημη παγκοσμιοποίηση. Η παγκόσμια δηλαδή συνεργασία των λαών στα πλαίσια της οικονομίας, της επικοινωνίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, της τεχνολογίας, της γνωριμίας με τις διάφορες χώρες και τον πολιτισμό τους αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο για την εκμάθηση περισσοτέρων γλωσσών. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν η γλωσσομάθεια στις μέρες μας θεωρείται αυτονόητη. Η γλωσσομάθεια όμως θα πρέπει να επιδιώκεται  παράλληλα προς την επιμονή και την προσπάθεια για καλύτερη γνώση της μητρικής γλώσσας που παραμένει έργο ζωής. Έτσι , για να μην αλλοτριωθείς και αφομοιωθείς γλωσσικά ­ και κατ' επέκταση πολιτισμικά και εθνικά ­ μέσα στον εξισωτισμό, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να έχεις τη δική σου γλωσσική ταυτότητα που είναι συνάμα και κύριο χαρακτηριστικό της εθνικής σου ταυτότητας. Επιπλέον , η πιο υγιής προσέγγιση στην πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης είναι η συνάντηση ατόμων και λαών μέσα από τη γλωσσική πολυμορφία. Οπωσδήποτε  η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάρει τον χαρακτήρα του γλωσσικού εξισωτισμού μέσα από την αναγωγή μιας οποιασδήποτε γλώσσας σε παγκόσμια γλώσσα. Γιατί μια τέτοια γλωσσική παγκοσμιοποίηση θα οδηγούσε στον ηγεμονισμό μιας γλώσσας εις βάρος όλων των άλλων, πράγμα που θα ήταν ολέθριο για την πολιτισμική πολυμορφία τού κόσμου μας και για την ίδια την έννοια τής παγκοσμιοποίησης, η οποία θα προσλάμβανε έτσι μορφή ανεπίτρεπτης γλωσσικής και πολιτισμικής τυραννίας.

Β’. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.   Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου  (100 λέξεις)                   
2. Ποια θεωρεί ο συγγραφέας ως κυριότερη πρόκληση για τους πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης και γιατί ;                                                                                                                              
                                                                                                                              
3. α)  Εάν επιχειρούσατε να διαιρέσετε την τέταρτη παράγραφο του κειμένου σε δύο , σε ποιο σημείο θα    κάνατε το διαχωρισμό και γιατί ;                                                                                      
   β)  Ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι ακόλουθες διαρθρωτικές λέξεις / φράσεις :
          Τέλος :
Δηλαδή :
Όμως :
Επιπλέον :
Γιατί :                                                                                                                                                                                                                                                         
4.  α)  Να  δώσετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :                                  
           μελέτες  : …………………………..
           δηλώνεται  : ……………………….
           εμφανές : …………………………..
           πίστη : …………………………….. 
     απαρτίζουν : ………………………                                                                                     
 β)  Να βρείτε σύνθετες λέξεις , με α΄  ή  β΄ συνθετικό το ρήμα έχω , οι οποίες έχουν τη σημασία που σας δίνεται :
Ø  Η σύνδεση των παραγράφων , των προτάσεων, των περιόδων , δηλαδή η…………………………..   επιτυγχάνεται και με διαρθρωτικές / συνδετικές λέξεις.
Ø  Κάθε φορά που μαλώνω τα παιδιά μου αισθάνομαι……………………………………
Ø  Τύπος του ρήματος: ……………………………………….
Ø  Είναι ο κύβος , ο κύκλος, το τρίγωνο : ……………………………………
Ø  Οι μαθητές αποφάσισαν…………………………από τα μαθήματα με αίτημα την κατασκευή νέου σχολικού κτιρίου.  
                                                                                          

Γ. ΕΚΘΕΣΗ.   Να γράψετε ένα άρθρο  (400 περίπου λέξεις)  στο οποίο θα αναπτύξετε την αναγκαιότητα της γλωσσομάθειας και θα προσδιορίσετε τους πιθανούς κινδύνους  σε βάρος της μητρικής μας γλώσσας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου