Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ §§ 1 -3 [ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ]


1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                                   ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΤΜΗΜΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Β / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  1                                         ΟΜΑΔΑ : Α’

ΜΑΘΗΜΑ : ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..                                          

 
ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ  ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ   §§ 1 -3

1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις
ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς
ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν
αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν
αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. [2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα
ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ
περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελ-
τίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. [3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή,
ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθε-
στηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι
<καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ
τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου : «Εἰ μὴ συνῄδη…… χρόνον ἡγήσεσθαι.»         (μον 10)

2. Ποια πάθη προσπαθεί να εγείρει στην ψυχή των ακροατών ο Μαντίθεος ; Με ποιους τρόπους το επιτυγχάνει ; Να στηρίξετε την απάντησή σας σε στοιχεία του κειμένου.                            (μον 15)

3. Η σημασία της Δοκιμασίας για το δημοκρατικό πολίτευμα.                                             (μον 15)

4. Με ποιους τύπους του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικώς οι ακόλουθες λέξεις ;

εισπρακτικός, ρήμα, ασυνείδητος, καθηγητής, σχέση, επιμέλεια, αβίωτος, ευτυχία, πρόβλημα, κειμήλιο. (μον 10)

5.α)  Πού γεννήθηκε η συστηματική ρητορική και γιατί ;

β)  Ποιοι ήταν οι δημιουργοί και διδάσκαλοί της ; (ονομαστικά)            (μον 10)                                                          

                                                                                                                                                           
                                  ☺  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   !!!

 

1ο   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                      ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΤΜΗΜΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Β / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  1                             ΟΜΑΔΑ Β’

ΜΑΘΗΜΑ : ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..                                         

 
ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ  ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ §§ 1 -3

1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις
ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς
ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν
αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν
αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. [2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα
ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ
περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελ-
τίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. [3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή,
ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθε-
στηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι
<καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ
τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου : «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ……. χείρους εἶναι.»   (μον 10)

2. Ποιες προϋποθέσεις έθεσε ο Μαντίθεος για την επικύρωση της εκλογής του ως βουλευτή;  Ποιες από αυτές θεωρεί σημαντικότερες ;                                                                                         (μον 15)

3. Πώς πραγματώνεται η «πρόσεξις» (προσοχή) στο προοίμιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με παραπομπές στο κείμενο.                                                                                                    (μον 15)                                                                                              

4. Με ποιους τύπους του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικώς οι ακόλουθες λέξεις ;

λειψυδρία, βιοπάλη, επιφάνεια , αφήγηση, ρητό, κοιτίδα, δεικτικός, πράξη, ομόνοια, σχήμα.                                                                                                             (μον 10)

5.α)  Ποια η διαφορά μεταξύ φυσικής ευγλωττίας και συστηματικής ρητορικής ;

β)  Ποιο ήταν το επίκεντρο της συστηματικής ρητορικής στα μέσα του 5ου π.Χ αιώνα και γιατί ; (μον 10)                                                         

     ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   !!!

 

1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                                  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΤΜΗΜΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Β / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  2                                        ΟΜΑΔΑ : Α’

ΜΑΘΗΜΑ : ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..                                         

 

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ  ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ   §§ 1 -3

1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις
ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς
ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν
αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν
αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. [2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα
ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ
περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελ-
τίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. [3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή,
ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθε-
στηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι
<καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ
τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου : «Εἰ μὴ συνῄδη…… χρόνον ἡγήσεσθαι.»        (μον 10)

2. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του ομιλητή. Να στηρίξετε την απάντησή σας σε στοιχεία του κειμένου.                                                                                                                                (μον 15)

3. Ποιες κατηγορίες διατυπώθηκαν εναντίον του Μαντιθέου και ποια η βαρύτητά τους ;  (μον 15)

4. Με ποιους τύπους του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικώς οι ακόλουθες λέξεις ;

      υπερβολή , λαχαναγορά , απόρρητος , αντιβίωση, επίτευξη, υποκειμενικός, υπέροχος , όντως ,  ειδήμων , αχάριστος.                                                                                                               (μον 10)

5. Ποια η άποψη του Πλάτωνα για τη Ρητορική ;                                                                  (μον 10)

                        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   !!!

 

 
1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ                                                                   ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-14

ΤΜΗΜΑ/ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Β / ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ  2                                          ΟΜΑΔΑ : Β’

ΜΑΘΗΜΑ : ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………..                                         

 

ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΗ  ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΛΥΣΙΑ , ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ §§ 1 -3

1] Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις
ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς
χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας· ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς
ἀδίκως διαβεβλημένοις τούτους εἶναι μεγίστων ἀγαθῶν
αἰτίους, οἵτινες ἂν αὐτοὺς ἀναγκάζωσιν εἰς ἔλεγχον τῶν
αὐτοῖς βεβιωμένων καταστῆναι. [2] ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα
ἐμαυτῷ πιστεύω, ὥστ’ ἐλπίζω καὶ εἴ τις πρός με τυγχάνει
ἀηδῶς [ἢ κακῶς] διακείμενος, ἐπειδὰν ἐμοῦ λέγοντος ἀκούσῃ
περὶ τῶν πεπραγμένων, μεταμελήσειν αὐτῷ καὶ πολὺ βελ-
τίω με εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγήσεσθαι. [3] ἀξιῶ δέ, ὦ βουλή,
ἐὰν μὲν τοῦτο μόνον ὑμῖν ἐπιδείξω, ὡς εὔνους εἰμὶ τοῖς καθε-
στηκόσι πράγμασι καὶ ὡς ἠνάγκασμαι τῶν αὐτῶν κινδύνων
μετέχειν ὑμῖν, μηδέν πώ μοι πλέον εἶναι· ἐὰν δὲ φαίνωμαι
<καὶ> περὶ τὰ ἄλλα μετρίως βεβιωκὼς καὶ πολὺ παρὰ τὴν
δόξαν καὶ [παρὰ] τοὺς λόγους τοὺς τῶν ἐχθρῶν, δέομαι
ὑμῶν ἐμὲ μὲν δοκιμάζειν, τούτους δὲ ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι.
πρῶτον δὲ ἀποδείξω ὡς οὐχ ἵππευον οὔδ’ ἐπεδήμουν ἐπὶ
τῶν τριάκοντα, οὐδὲ μετέσχον τῆς τότε πολιτείας.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Να μεταφράσετε το τμήμα του κειμένου : «ἐγὼ γὰρ οὕτω σφόδρα ……. χείρους εἶναι.»   (μον 10)

2. Να σκιαγραφήσετε το ήθος του αντιπάλου. Να στηρίξετε την απάντησή σας σε στοιχεία του κειμένου.                                                                                                                                       (μον 15)

3. Ποιες προϋποθέσεις έθεσε ο Μαντίθεος για την επικύρωση της εκλογής του ως βουλευτή;  Ποιες από αυτές θεωρεί σημαντικότερες ;                                                                                         (μον 15)

4. Με ποιους τύπους του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικώς οι ακόλουθες λέξεις ;

     ουσιαστικός, αντοχή , ανέμελος, βιοπάλη , ένδεια, ρηματικός , εισήγηση ,έμπρακτος, φανάρι , δείκτης.                                                                                                                                   (μον 10)

5.  Ποια η άποψη των σοφιστών και των μαθητών τους για την αντικειμενική αλήθεια και τον ρόλο της Ρητορικής ;                                                                                                                    (μον 10)

     ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   !!!

                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου